Chao cac ban,
Khi co 1 khoan chi phi phat sinh trong giai doan truoc hoat dong cua doanh nghiep thi minh se hach toan vao TK 242, sau do se phan bo dan vao cac ky ke toan tiep.
Van de minh chua ro: lam sao phan biet duoc chinh xac giai doan truoc hoat dong cua doanh nghiep???
Mong cac ban giup do.
Cam on cac ban.